Scop
Intervenția DR22 - „Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole” contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice PS pentru acest tip de intervenție, astfel:

Consolidarea orientării către piaţa și sporirea competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare;
Contribuția la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de;
Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a egalității de gen, incluzând participarea femeilor la agricultură, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei circulare si silviculturii sustenabile.

Obiective
Dezvoltarea/ modernizarea/ retehnologizarea industriei alimentare in mod sustenabil;
Susținerea dezvoltării viabile a lanțurilor alimentare, a sistemelor de colectare și condiționare;
Nevoia de creștere a cooperării între actorii implicați în lanțul alimentar;
Dezvoltarea bioeconomiei și a economiei circulare;
Dezvoltarea unui sector alimentar durabil.

Beneficiari
1. Forme asociative cu rol economic:

Cooperative agricole și societăți cooperative, constituite în baza legislaţiei naţionale în vigoare;
Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislaţiei naţionale în vigoare și recunoscute de MADR.

2. Alți operatori economici care se încadrează în:

categoria IMM, conform Legii nr. 346/ 2004 cu modificările și completările ulterioare, întreprinderi mari, inclusiv fermieri care se încadrează în statutul de IMM/ întreprindere mare.

Sprijin nerambursabil
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 65% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri, forme asociative și alte întreprinderi și nu va depăși:

maximum 3 milioane euro/ proiect pentru proiectele de investiții de modernizare;
maximum 10 milioane euro/ proiect pentru proiectele de investiții de înființare care își propun cel puţin investiții de procesare pentru sectoarele legume-fructe, industria de morărit, ulei și nutrețuri combinate;
maximum 7 milioane euro/ proiect pentru celelalte investiții de înființare.