Scop
Intervenția DR 30 - „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” se încadrează conform Regulamentului nr. (UE) 2115/ 2021, art.75, punctul 4 în tipul de intervenție „Instalarea tinerilor fermieri și a noilor fermieri și înființarea de întreprinderi rurale” şi contribuie la atingerea obiectivelor specifice, a obiectivelor transversale și sectoriale relevante privind, astfel:

Atragerea și susținerea tinerilor fermieri și a altor noi fermieri și facilitatea dezvoltării sustenabile a întreprinderilor în zonele rurale,
Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a egalității de gen, incluzând participarea femeilor la agricultură, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusive a bioeconomiei circulare și a silviculturii sustenabile,
Obiectiv transversal al modernizării sectorului prin stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri.

Obiective
Prin intermediul DR 30 se urmărește:

instalarea tinerilor fermieri, ca şefi /manageri ai unei exploatații agricole ce va îmbunătăți structura de vârstă a fermierilor, va contribui la înlocuirea generațiilor de fermieri, va promova aspectele privind protecția mediului, agricultura ecologică, asocierea și va contribui la consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale;
încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural și în special din zona montană de a rămâne în mediul rural ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general;
încurajarea tinerilor care dețin un nivel de pregătire profesională și competențe adecvate care să asigure gestionarea eficientă a exploatației;
adaptarea la o agricultură rezilientă și inovativă prin promovarea tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale și desfășurarea unei activități agricole competitive;
creșterea numărului de tineri fermieri care desfășoară o activitate agricolă ca şefi /manageri de exploatație, îi va încuraja să devină competitivi, să își sporească gradul de orientare spre parteneriate și forme asociative;

Beneficiari
persoane fizice înregistrate şi autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare:
individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);
asociații unici și administratorii societăților cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
asociații majoritari (majoritate absolută 50%+1) și administratorii societăților cu răspundere limitată – SRL, înfiinţate în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Sprijin nerambursabil
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și este de:

70 000 de euro pentru exploatațiile între 12 000 € SO și 100 000 € SO;
70 000 de euro pentru exploatațiile din zona montană între 8 000 € SO și 100 000 € SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:

75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a Planului de Afaceri, fără a depăși trei ani (pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului de finanțare.