Beneficiari eligibili

Societăţile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.

Conditii de eligibilitate:

•    sunt organizate în baza Legii  nr. 31/1990;
•    sunt IMM;
•    au capital social integral privat;
•    asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
•    sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
•    codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfăşurat la momentul inscrierii online;
•    au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri;
•    nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale;
•    nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii.

Cheltuieli eligibile:

•    Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
•    Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
•    Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare;
•    Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
•    Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie ., inclusiv din elemente prefabricate;
•    Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139;
•    Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting);
•    Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie  pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
•    Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;
•    Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul / acționarul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei.
•    Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;
•    Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului;

Sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

-    10 Industria alimentară, 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate; 13 Fabricarea produselor textile; 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor; 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite; 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie; 1811 Tipărirea ziarelor; 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;
20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059, 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice; 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;  23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice; 24 Industria metalurgică;  25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii - cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;  26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice; 27 Fabricarea echipamentelor electrice; 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.; 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor; 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040; 31 Fabricarea de mobilă; 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Valoarea finantare:

- Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
- Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 450.000 lei/beneficiar;
- Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.